Resources

Dành cho Nghiên cứu

Các bài báo khoa học

Daniel WILLCOX, Richard BULL, NGUYEN Van Nhuan, TRAN Quang Phuong & NGUYEN Van Thai, 2017 ‘Small carnivore records from the U Minh Wetlands’,Small Carnivore Conservation 55: 4–25
Download

Daniel WILLCOX , TRAN Quang Phuong , NGUYEN Van Thai , NGUYEN Van Nhuan , Josh  KEMPINSKI & Scott ROBERTON, 2015 ‘The conservation status of small carnivores in the Ke Go – Khe  Net Lowlands, Central Vietnam’,   Small Carnivore Conservation 52 & 53: 56–73.
Download

Willcox, D, Tran, QP, Hoang, MD, Nguyen, TTA 2014, ‘The decline of non-Panthera cat species in Vietnam’, CATnews Special Issue, no. 8, pp. 53-61.
Download

Willcox, D, Tran, QP, Tran, VB, Vu, L, Hoang, MD 2012, ‘Small-toothed Palm Civet Arctogalidia trivirgata records from human-influenced habitats in Vietnam’, Small Carnivore Conservation, vol. 47, pp. 46–53.
Download

Challender, DWS , Nguyen, VT, Jones, M, May, L 2011, ‘Time budgets and activity patterns of captive Sunda pangolins (Manis javanica)’. Zoo Biology, no. 29, pp. 1-13.
Download

Newton, P, Nguyen, VT, Roberton, S, Bell, D 2008, ‘Pangolins in Peril: Using local hunters’ knowledge to conserve elusive species in Vietnam’, Endangered Species Research, vol. 6, pp. 41-53.
Download

Roberton,S, Bell, D, Smith, G, Nicholls, J, Chan, HK, Nguyen, TD, Tran, QP, Streicher, U, Poon, L, Chen, H, Horby, P,Guardo, M, Guan, Y, Peiris, J 2006, ‘Avian influenza H5N1 in viverrids: implications for wildlife health and conservation’, no. 273, pp. 1729–1732.
Download

Wicker, L, Higgins, D, Canfield, P 2014, “Potential pathogens previously isolated from species of the Family Viverridae: Risk factors associated with the trade in viverrids and implications for human and animal health’
Download

Các bài thuyết trình ở Hội thảo

Clark, L, Nguyen, VT, Tran, Q P 2008, ‘A long way from home: the health status of Asian Pangolins confiscated from the illegal wildlife trade in Vietnam’, Proceedings of the workshop on trade and conservation of pangolins native to South and Southeast Asia, pp. 111-118
Download

Nguyen, VT, Newton, P, Roberton, S, Bell, D, Clark, L 2008, ‘Tapping into local knowledge to help conserve pangolins in Vietnam’, Proceedings of the workshop on trade and conservation of pangolins native to South and Southeast Asia, p. 163
Download

 Luận văn Khoa học

Clark, L, 2012, Disease Issues Associated with Captive and Trade-Confiscated Viverrids in Northern Vietnam, Masters in Veterinary Science thesis, The University of Sydney, Australia, pp. 226.
Download

Challender, D 2008, Time-budgets and activity patterns of captive Sunda pangolins (Manis javanica), A dissertation of Master Conservation Biology, Manchester Metropolitan University, Manchester, England.
Download

Newton, P 2007, Potential applications of hunters’ knowledge for the conservation of pangolins in Vietnam, A dissertation of Master of Sciences in Applied Ecology and Conservation, University of East Anglia, Norwich, England.
Download

Dành cho Kiểm lâm

Cẩm nang Hướng dẫn

Cẩm nang hướng dẫn xử lý Tê tê sau khi tịch thu (Guidebook Handling confiscated pangolins)
Download

Hoang, XT, Roberton, S 2004, Ranger Handbook: Small carnivore identification in Vietnam, Owston’s civet  Conservation Program, Vietnam. (Sổ tay Kiểm lâm: Nhận diện các loài thú ăn thịt nhỏ ở Việt Nam, chương trình Bảo tồn cầy Vằn ở Việt Nam)
Download

Posters

Bảng thông tin về Tê tê (Brochure Pangolin information)
Download

Ảnh hướng dẫn chăm sóc Tê tê (Poster Handling confiscated pangolins)
Download

Ảnh hướng dẫn nhận diện Tê tê (Poster Pangolin identification)
Download

Dành cho Trẻ em

Các hoạt động

Khu rừng của chúng tớ: Sổ tay khám phá
Download

The forest we live in: Children’s guide
Download

Videos

Dành cho Giáo viên

Các báo cáo

Báo cáo kỹ thuật dự án Tuổi Thơ Xanh (Kindergarten project report)
Download

Videos

Các tài liệu hướng dẫn

Tê tê Java

Nguyen Van Thai, Clark, L and Tran Quang Phuong (2010), Management Guidelines for Sunda pangolin (Manis javanica), Carnivore and Pangolin Conservation Program – Save Vietnam’s Wildlife, Vietnam
Download

Cầy vằn

Roberton. S, Heard-Rosenthal. S, Muir. S. (2002). Management Guidelines for Owston’s palm civet, Chrotogale owstoni (Thomas 1912). Owston’s Palm Civet Conservation program. Cuc Phuong National Park. Vietnam
Download

Các tài liệu Nâng cao Nhận thức

Cầy vằn

Owston’s Civet awareness calendar 2015  / Bộ ảnh lịch nâng cao nhận thức về Cầy Vằn năm 2015
Download

“Cùng tôi bảo vệ rừng Pù Mát” Poster